Administratorul asociat unic. Imposibilitatea exercitării activității.

30.04.20 09:52
Photo by Simone Hutsch on Unsplash

Măsuri de continuare a activității pe timpul situației de urgență 

Există situații când administratorul asociat unic nu poate să-și mai exercite atribuțiile. 


Aceste situații pot conduce la imposibilități de exercitare a activității societății. 


Chiar și în contextul situației de urgentă, există măsuri care să faciliteze continuarea activității societății.

Exemple de situații temporare care pot afecta administratorul asociat unic:

 1. Carantinarea (în străinătate sau în țară);
 2. Spitalizarea;
 3. Imobilizarea;
 4. Încarcerarea;
 5. Coma.

Exemple de situații cu caracter permanent de inabilitare a administratorului:

 1. Interzicerea judecătorească pentru persoana care a pierdut discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale;
 2. Moartea.

Când poate continua activitatea societății?

Există mai multe posibilități ca societatea să-și continue activitatea. 


Aplicabilitatea măsurilor diferă în funcție de situația în care se află administratorul.
În cazul situațiilor temporare, activitatea societății poate continua atunci când:
 1. Există o persoană mandatată pentru situații de incapacitate temporară;
 2. Se instituie un curator al asociatului unic care să desemneze un administrator; sau
 3. O persoană din cadrul companiei preia gestiunea de afaceri a administratorului asociat unic.
În cazul situațiilor permanente, activitatea societății continuă când atribuțiile asociatului unic sunt preluate de un curator sau de moștenitori. 

Curatorul sau moștenitorii vor numi un administrator.

Continuarea activității societății în cazul situațiilor temporare de imposibilitate

Ipoteza mandatarului preexistent

Există situații când administratorul asociat unic a fost prevăzător. 

Una dintre acestea este când a numit un mandatar pentru zile negre.


Pentru a identifica existența unui mandatar, se vor verifica:
 1. Actul constitutiv;
 2. Registrul notarial RNNEPR.


Actul constitutiv poate conține prevederi speciale pentru astfel de situații. 

Poate fi prevăzută și o persoană mandatată pentru astfel de situații în actul constitutiv.


De asemenea, este recomandabilă și operarea verificărilor în registrul notarial RNNEPR. Este posibil ca administratorul să fi numit un mandatar fără a-l menționa la Registrul comerțului.

Ipoteza curatorului

Se poate solicita instanței de judecată numirea unui curator.


În cazul în care nu există o persoană mandatată sau un curator numit anterior, se poate proceda la solicitarea numirii unui curator de către instanța de judecată. 


Curatela este aplicabilă, de principiu, pentru următoarele situații:
 1. când administratorul este afectat de bătrânețe, o boală sau o infirmitate;
 2. când administratorul nu poate să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;
 3. când administratorul este obligat să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu;
 4. dacă o persoană a dispărut fără a exista informații despre ea.


În situația în care există un curator instituit anterior, se vor verifica limitele curatelei instituite.


De principiu, pentru actele mai importante ale curatorului va fi necesară încuviințarea instanței. 


Actele curente pot fi realizate și fără încuviințarea instanței.

Ipoteza gestiunii de afaceri

Excepțional, pot exista alte persoane care să asigure dezinteresat continuitatea activității. 


O astfel de persoană poate fi și o persoană desemnată ca mandatar. Astfel de persoane pot fi:
 1. O persoană mandatată printr-un mandat nevalabil; sau
 2. O persoană care-și depășește mandatul.


Această situație este guvernată de regulile gestiunii de afaceri. 


Răspunderea persoanei care exercită gestiunea poate fi atrasă, în mod special, atunci când gestiunea nu a  fost oportună.


Totuși, atragerea răspunderii gerantului comportă anumite dificultăți practice din cauza caracterului dezinteresat. 

Astfel, condițiile de atragere a răspunderii se vor raporta la modul în care gerantul se ocupă de propriile afaceri.  


Definiția gestiunii de afaceri este următoarea:
Există gestiune de afaceri atunci când, fără să fie obligată, o persoană, numită gerant, gestionează în mod voluntar şi oportun afacerile altei persoane, numită gerat, care nu cunoaşte existenţa gestiunii sau, cunoscând gestiunea, nu este în măsură să desemneze un mandatar ori să se îngrijească în alt fel de afacerile sale.

Continuarea activității societății în cazul situațiilor permanente de imposibilitate

Ipoteza persoanei care nu are discernământul necesar

În cazul inalienabilității, este necesară parcurgerea unei proceduri de interzicere judecătorească, în cadrul căreia se va institui un tutore pentru administratorul asociat unic. 


Tutorele va gestiona afacerea în condiții similare curatorului.


Administratorul societății va fi numit de către tutore, cu încuviințarea instanței de tutelă.

Situația morții

În situația morții asociatului-administrator, problema se împarte în două:
 1. Acoperirea poziției de asociat unic; și
 2. Acoperirea poziției de administrator.


Acoperirea poziției de administrator se va putea realiza pe calea unei solicitări de ordonanță președințială.


Posibilitatea acoperirii poziției de asociat unic a fost analizată în articolul Societăți comerciale - decesul asociatului unic.

Ca și în cazul situațiilor temporare de imposibilitate, un avocat vă poate asista pentru identificarea uneia dintre ipoteze și pentru aprecierea demersurilor care vor fi întreprinse. 

Scenariile descrise mai sus sunt cu titlu informativ și nu reprezintă o consultanță juridică. Pentru o problemă particulară este necesară evaluarea unui avocat a situației și aprecierea demersurilor care vor fi întreprinse. 


Pe durata stării de urgență, posibilitatea luării măsurilor în instanță variază de la o instanță la alta. În această perioadă, fiecare curte de apel decide tipurile de procese care vor fi judecate. Excepțional, instanțele pot judeca și alte cauze dacă este probată urgența.
Contact