OUG 42/2020 - credite și ajutor de stat pentru IMM-uri

09.04.20 11:32
https://www.pexels.com/photo/woman-in-blue-denim-jacket-holding-white-and-blue-floral-hand-fan-3935702/

Facilități economice acordate IMM-urilor în contextul noii crize economice

OUG 42/2020 intrată în vigoare din 04.04.2020 a adus modificări cu privire la OUG 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM Invest România și, de asemenea, a aprobat Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. 


Legislația nou introdusă crează facilități fie sub forma garanțiilor pentru împrumuturi, fie sub forma unor subvenții.

A. Ajutorul de stat acordat sub formă de garanții pentru împrumuturi

Credite pentru realizarea de investiții și/sau  credite/linii de credit pentru capital de lucru

 • Garantate de către stat în procent de maxim 80% din valoarea finanțării;
 • Durata maximă a finanțării pentru credite de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire;
 • Durata maximă a finanțării pentru credite pentru capitalul de lucru este de maxim 36 de luni, care poate fi prelungită cu maxim 36 de luni.

(I) Valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit:

 • Capital de lucru - 5.000.000 lei;
 • Investiții - 10.000.0000 lei;

Credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru

 • Garantat de stat în procent de maxim 90% din valoarea finanțării;
 • Durata maximă a finanțării pentru credite pentru capitalul de lucru este de maxim 36 de luni, care poate fi prelungită cu maxim 36 de luni.
(I) Valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit:
 • Microîntreprinderi - 500.000 lei;
 • Întreprinderile mici - 1.000.0000 lei

(II) Valorile maxime mai sunt limitate și în funcție de valoarea cea mai mare dintre următoarele:

 • Dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator, înregistrate în anul 2019. Pentru întreprinderile înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
 • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019 / venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, conform declarației unice pentru anul 2019;
 • O valoare care să rezulte din nevoile IMM-ului de lichidități, care pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costuri cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative. În acest caz, împrumutul nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

(III) O ultimă limitare impusă este ca valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat să nu depășească 10.000.000 lei, concomitent cu respectarea limitelor descrise la (II).

Textul legal este construit de așa manieră încât o singură entitate juridică să nu poată accesa un ajutor mai mare de 10.000.000 de lei, indiferent de modul de compunere al acestuia. Suplimentar, pentru a nu putea fi atins facil pragul superior de 10.000.000 de lei, au fost introduse limitările de la (II), ajustând astfel ajutorul primit de raportat la dimensiunea economică a beneficiarului.

B. Ajutor de stat sub formă de „grant”

Întreprinderile care au contractat credite sau linii de credit în baza schemei de ajutor de stat instituită pentru susținerea IMM-urilor în contextul pandemiei de COVID-19 pot beneficia și de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente, în limita a 800.000 Euro / întreprindere.

Cu privire la acest tip de ajutor de stat, există anumite sectoare/domenii de activitate pentru care au fost introduse condiții specifice.

Domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole

 • Ajutorul de stat nu trebuie să fie transferat parțial sau total către producători primari;

 • Cuantumul ajutorului nu trebuie să se stabilească pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză.


Sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii

 • Ajutorul nu depășește 120.000 Euro pentru întreprinderile din sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 Euro pentru întreprinderile din domeniul producției primare de produse agricole;

 • Cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor din domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;

 • Ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;

 • În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea trebuie să asigure prin mijloace adecvate faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că nu se depășește, în total, cel mai mare cuantum posibil.

Condiții cumulative de eligibilitate a beneficiarilor

 • Nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, adică:
  • SRL sau SA - nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății. De la această regulă fac excepție start-up-urile care nu nicio situație financiară anuală depusă.
  • SNC, SCS, SCA -  nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății. De la această regulă fac excepție start-up-urile care nu nicio situație financiară anuală depusă.
  • Nu se află în procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;
 • Nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care acestea există, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit acordată;
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat, iar în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
 • Nu a fost solicitat un alt tip de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;
 • Respectă condițiile de eligibilitate ale instituției de credit
 • Nu este pârât în niciun litigiu cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;
 • Nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni anterior datei de 31.12.2019 sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
 • Nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31.12.2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterior datei de 31.12.2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți;
 • Nu s-a deschis împotriva sa procedura de insolvență
 • Prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;
 • Se angajează să nu disponibilizeze personalul existent până la 31.12.2020;
 • Nu se aflau în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul UE nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19

Domenii de activitate care nu pot accesa schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul pandemiei de COVID-19.

 • Activități de jocuri de noroc și pariuri;

 • Producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

 • Activități de investigare și protecție.

Contact