OUG 37/2020 - Suspendarea plății ratelor la credite

01.04.20 10:08
Photo by Regine Tholen on Unsplash

Suspendarea plății ratelor la credite pentru debitorii afectați de pandemia Covid-19

La 30 martie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.


Conform Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 37/2020, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la 30.03.2020, se poate suspenda la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.Categorii de beneficiari

Sunt beneficiari debitorii din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit OUG nr. 99/2006: 

 • persoanele fizice
 • persoanele juridice
 • PFA, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit OUG nr. 44/2008 
 • profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Condiții cumulative de eligibilitate

 • Existența unui contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, anterior 30.03.2020;
 • Neînregistrarea restanțelor la credite la data instituirii stării de urgență sau debitorii să fi efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată;
 • Veniturile debitorilor să fi fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19;
 • Debitorii, care nu sunt persoane fizice, trebuie să: 
   • dețină un certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru următoarele cazuri: 
     • întreruperea activității total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
     • constatarea, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, a diminuării veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.
   • nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Procedura de suspendare a plății ratelor

 1. Solicitarea suspendării plății ratelor de către persoana interesată, cel mai târziu până la 14.05.2020:
  • Solicitare scrisă trimisă de debitor către creditor, pe suport hârtie sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor.
  • Solicitare orală telefonică - prin excepție, în cazul în care debitorul nu poate transmite cererea în format letric sau prin poșta electronică/mijloc de comunicare la distanță, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.
 2. Obiectul solicitării: suspendarea obligației de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, în funcție de opțiunea debitorului, dar care să nu depășească data de 31 decembrie 2020.
 3. Analiza solicitării de către creditor.
 4. Aprobarea solicitării de către creditor în condițiile prevăzute în normele de aplicare a OUG nr. 37/2020.
 5. Modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor OUG nr. 37/2020.

Efectele suspendării plății ratelor

 • Prelungirea duratei contractuale cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, calculată de la data comunicării solicitării de suspendare.
 • Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Situația creditelor ipotecare, inclusiv creditele acordate prin programul "Prima casă”

 • Prin excepție, pentru aceste credite, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. 
 • La această creanță, dobânda aferentă (dobânda la dobândă) este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. 
 • Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.
 • Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de Statul Român pentru plata dobânzii aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice, respectiv sumele plătite creditorilor de către stat în baza scrisorilor de garanție, sunt creanțe bugetare și se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale ANAF, debitorul datorând și obligații fiscale accesorii pentru neplata la scadență a obligațiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanție.

Normele de aplicare

Au fost anunțate elaborarea și aprobarea prin Hotărâre a Guvernului a normelor de aplicare, în termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020, norme care vor clarifica modul în care creditorii vor analiza și aproba solicitările debitorilor de suspendare a plății ratelor și modul în care se va stabili că veniturile debitorilor au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

Contact