OUG 34/ 2020 - contravenții la regimul stării de urgență

15.04.20 23:47
Photo by Matthew Henry on Unsplash

Contravenții la regimul stării de urgență

Prin O.U.G nr. 1/ 1999 privind starea de asediu și regimul stării de urgență sunt stabilite dispoziții speciale cu privire la regimul contravențiilor săvârșite în raport de măsurile dispuse de autorități pe timpul stării de urgență. 

O.U.G. nr. 34/ 2020, în vigoare de la data de 31 martie 2020, adoptă o serie de modificări și completări cu rolul de a înăspri răspunderea contravențională a persoanelor care nu respectă dispozițiile adoptate pe timpul stării de urgență. 

Fapte contravenționale

 • Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite în O.U.G nr. 1/ 1999, în actele normative conexe, precum și în ordonanțele militare sau în ordine emise pe timpul stării de urgență.
 • Conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării.

Sancțiuni complementare

Pe lângă sancțiunea amenzii, în funcție de natura și gravitatea faptei, se pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonanțele militare:
 • confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
 • interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
 • suspendarea temporară a activității;
 • desființarea unor lucrări;
 • refacerea unor amenajări.

Amenda contravențională

Principala sancțiune este amenda, iar limitele acesteia au fost modificate de O.U.G. nr. 34/ 2020.
 Cuantum amenzi conform OUG 1/ 1999Cuantum amenzi conform OUG 34/ 2020
 Persoane fizice 100 de lei - 5.000 de lei  2.000 de lei - 20.000 de lei
 Persoane juridice 1.000 de lei - 70.000 de lei 10.000 de lei - 70.000 de lei

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii efectiv aplicate de agentul constatator. 

Contestarea sancțiunii contravenționale

 • Contravenientul poate formula plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se adresează judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită fapta contravențională. 
 • Plângerea formulată împotriva procesului-verbal contravențional având ca obiect nesocotirea măsurilor adoptate de autorități pe durata stării de urgență suspendă executarea amenzii, însă nu suspendă executarea sancțiunilor complementare aplicate.
 • Contravenientul are obligația de a face proba contrară celor constatate prin procesul-verbal și de a indica probele propuse în cuprinsul plângerii. Sunt admisibile orice probe prevăzute de lege cele mai frecvente fiind înscrisurile, interogatoriul contravenientului și martorii, inclusiv cei care au fost de față la săvârșirea faptei și indicați în procesul-verbal. 
 • Taxa judiciară de timbru este de 20 de lei pentru fiecare proces-verbal de contravenție atacat. 

Suspendarea termenelor pe durata stării de urgență 

Prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României s-a decis că prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă. Măsura este menținută și de Decretul nr. 240/2020 de prelungire a stării de urgență. 


Teoretic, în baza Decretelor, termenul de 15 zile pentru formularea plângerii contravenționale ar începe să curgă abia după încetarea stării de urgență. 


Cu toate acestea, art. II din O.U.G. nr. 34/2020 prevede că în cazul sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul O.U.G. nr. 1/ 1999 nu se aplică facilitățile art. VII din O.U.G. nr. 29/ 2020 astfel, în cazul acestora:
 • Se vor calcula și datora dobânzi și penalități de întârziere,
 • Se vor aplica în continuare măsurile de executare silită prin poprire a obligațiilor fiscale rezultate. 
În concluzie, la acest moment există neclarități cu privire la modalitatea de aplicare a textelor legale. Din interpretarea normelor rezultă că, deși termenul de formulare a plângerii nu a început să curgă, totuși contravenientul riscă executarea silită a obligației restante ca urmare a neachitării amenzii în termenul legal de 30 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal. 

În forma actuală a textelor de lege, pentru a putea suspenda executarea amenzii, contravenientul ar trebui totuși să formuleze plângere împotriva procesului-verbal, cauza care se va judeca oricum după încetarea stării de urgență.

În lipsa unor lămuriri suplimentare din partea legiuitorului, prevederile legislative neclare vor conduce cel mai probabil la o practică neunitară a instanțelor în această materie. 

Aplicarea în timp a modificărilor legislative

Prin O.U.G. nr. 34/ 2020 au fost adoptate modificări care au intrat în vigoare la date diferite, fapt care are implicații în cuantumul sancțiunilor aplicate și în cuantumul minimului amenzilor de achitat în termenul de 15 zile.

16 - 30 martie 2020 31 martie 2020 - 2 aprilie 2020 Începând cu 3 aprilie 2020
 Limitele amenzilor
 •  100 de lei - 5.000 de lei
 •  1.000 de lei - 70.000 de lei
 • 100 de lei - 5.000 de lei
 • 1.000 de lei - 70.000 de lei
 •  2.000 de lei - 20.000 de lei
 • 10.000 de lei - 70.000 de lei
Facilitatea de a achita jumătate din amendă în 15 zile Jumătate din minimul amenzii prevăzute de O.U.G nr. 1/ 1999  Jumătate din cuantumul amenzii efectiv aplicate conform O.U.G. nr. 34/ 2020  Jumătate din cuantumul amenzii efectiv aplicate conform O.U.G. nr. 34/ 2020
Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

Recomandări

Dacă ai avut nenorocul să iei o amendă, va trebui să evaluezi dacă urmează să o contești sau nu, motiv pentru care, pentru a lua o decizie, următorii pași ar trebui parcurși:
 1. Stabilirea cu exactitate a situației de fapt;
 2. Identificarea probelor care sunt la dispoziție; 
 3. Identificarea explicațiilor care să justifice situația de urgență;
 4. Încadrarea cu rezolvarea punctelor de mai sus în prima treime a termenului de contestare a amenzii, pentru a avea timp pentru selecția unui avocat și pentru a permite acestuia să își facă și treaba. 
 5. Solicitarea ajutorului specializat din partea unui avocat pentru a putea evalua temeinicia unei eventuale contestații.
Contact