Proiect de modificare HG 421/2018

21.07.20 19:31
Photo by Myke Simon on Unsplash

Se modifică legislația privind schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice

Noul furnizor al schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice stabilit prin art. XXVII din OUG nr. 1/2020 - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), încă nu a deschis sesiunea depunerii cererilor de finanțare pentru anul 2020. MEEMA a justificat întârzierea deschiderii sesiunii aferente anului 2020 prin necesitatea schimbării legislației a cărei aplicare anterioară de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză ar fi prezentat disfuncționalități majore, invocând și starea de urgență care ar fi determinat întârzieri ale acestui proces de revizuire a legislației.


Printre modificările propuse se numără renunțarea la certificatul de solicitant și neeligibilitatea taxei pe valoare adăugată. Modificările propuse vizează: 

Modificările propuse vizează:

1. Înlocuirea în cuprinsul HG nr. 421/2018 a denumirii fostului furnizor - Comisia Națională de Strategie și Prognoză cu denumirea noului funizor:Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA).

2. Redefinirea anumitor termeni și adăugarea unor noi definiții: 

 • Data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil. În sensul prezentei scheme, data acordării ajutorului este considerată data semnării Acordului de finanţare în baza hotărârii transmise de Comisia de Film în România;
 • Acord de finanţare - act juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în calitate de furnizor, pe de o parte, şi beneficiar, pe de altă parte, prin care se aprobă spre finanţare, în baza prezentei scheme, un proiect cinematografic selectat ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie;
 • Intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor și a altor taxe; • Obligaţie de teritorializare a cheltuielilor - obligaţia impusă beneficiarilor de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de a cheltui o sumă minimă şi/sau de a desfăşura un nivel minim de activitate de producţie pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (4) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
 • Data demarării proiectului (termen nou introdus) – data de la care sunt înregistrate de către beneficiar cheltuieli eligibile efectuate pe teritoriul României legate de bugetul producției pentru care se solicită prezentul ajutor de stat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data semnării Acordului de finanțare;
 • Parodie (termen nou introdus) – film de parodie este creația care preia motive și mijloace artistice dintr-o altă creație sau imită parțial o altă operă sau realitatea pentru a reda un efect comic. Procedeul predilect al parodiei este ironia.
 • Documentar (termen nou introdus) – film sau operă scrisă bazată pe documente, care are drept scop să prezinte fapte reale din viață sau date informative dintr-un domeniu de activitate.
3. Pentru a fi eligibil, un proiect cinematografic trebuie să se încadreze în categoria de produs cultural și să nu defăimeze, inclusiv prin parodiere, țara, limba, ordinea de drept sau principiile constituționale, nu incită la război, ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală sau la separatism teritorial.
4. Sunt adăugate la art. 8 alin. (2) alte două categorii de cheltuieli neeligibile:
 • Taxa pe valoarea adăugată;
 • Cheltuielile cu realizarea raportului de audit.

5. Sunt modificate datele de derulare ale schemei: 

 • Schemă de ajutor de stat cu caracter multianual se derulează până la 30.06.2021, cu posibilitate de prelungire, menținându-se cuantumul bugetului anual maxim al schemei de 233 milioane lei, reprezentând echivalentul a aproximativ 50 milioane euro.
 • Se pot încheia acorduri de finanţare în baza prezentei scheme până la data de 30.06.2021, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.
 • Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2023 acoperind maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producţia de film efectuate pe teritoriul României, în baza acordurilor de finanţare încheiate.
 • Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul anual şi sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita bugetului maxim al schemei de 698 milioane lei şi în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate prin legile bugetare anuale.
 • Acordurile de finanţare se încheie în ordinea în care au fost emise hotărârile Comisiei de Film în România în limita bugetului alocat în anul următor.


6. Noi condiții pentru alocări suplimentare

În plus față de alocările financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile, se pot aloca: 
 • Alocări financiare nerambursabile în cuantum de 10% cu condiţia ca producția să promoveze o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești în producțiile audiovizuale finanțate în cadrul aceleiași producții cinematografice, iar desfășurarea subiectului filmului să fie explicită vizual.
 • Alocări financiare nerambursabile în cuantum de 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.
Alocările de 10 % și de 5% prevăzute mai sus nu se însumează și se acordă cu condiția ca: 
 • Minimum 20% din bugetul total al proiectului să se realizează pe teritoriul României.
 • Beneficiarul să cheltuiască 140% din ajutorul acordat, pe teritoriul României.
 • Cheltuielile maxime care fac obiectul obligațiilor de teritorializare nu trebuie să depășească în nici un caz 80% din bugetul total al proiectului.

7. În cadrul comisiei de selecție a proiectelor eligibile, denumită Comisia de Film în România, vor fi incluși și  juriști, economiști cu experiență în domeniul finanțe/contabilitate și auditori cu experiență de minim 3 ani în domeniul ajutoarelor de stat.
8. Înainte de semnarea acordului de finanţare, furnizorul va verifica respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate, pentru fiecare aplicant în parte, pe baza hotărârilor emise de către Comisia de Film în România.

9. Solicitantul va putea depune cererea de plată doar după finalizarea proiectului şi cheltuirii bugetului aferent, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea Acordului de finanţare. Cererea de plată va trebui depusă însoţită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate, precum și de înregistrarea pe suport electronic a produsului cinematografic final pentru care s-a solicitat ajutor de stat.

Producătorii români de filme așteaptă în continuarea deschiderea sesiunii pentru anul 2020 pentru a putea depune cererile pentru finanțări în temeiul HG nr. 421/2018, parteneriatele cu investitorii și producătorii străini și începerea filmărilor în România fiind întârziate din cauza nepulicării anunțului de deschidere a sesiunii anuale de către MEEMA.

Societatea noastră oferă consultanță în domeniul ajutorului de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice.