Modificări legislative în beneficiul debitorilor din contractele de credit

27.06.20 12:36
Based on a photo by Fabian Blank on Unsplash

Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată

Noua Lege nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, aduce, începând cu 16 mai 2020, o serie de prevederi în beneficiul debitorilor îndatorați.


În forma adoptată, legea aduce modificări importante prin instituirea unei prezumții absolute de impreviziune în cazul atingerii unor praguri valorice de apreciere a monedei creditului față de moneda națională. Prezumția de impreviziune în favoarea consumatorilor va ajuta consumatorii datornici în înțelegerile cu băncile sau cu cesionarii creanțelor pentru reechilibrarea contractelor de credit și reducerea datoriei sau chiar pentru stingerea acesteia, dacă nu mai este posibilă continuarea contractului. 

Principalele modificări aduse de noua lege de modificare a condițiilor de dare în plată

I

Se prezumă a fi impreviziune dacă: 

 • pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată, o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit, avându-se în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit;
 • pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

II

Pentru a fi prezumată impreviziunea, este necesară menținerea pragurilor valorice menționate mai sus, în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

III

Condiția impreviziunii se adaugă celorlalte condiții deja stipulate de Legea nr. 77/2016 ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru stingerea prin dare în plată a creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale: 
 • Creditorul și debitorul fac parte dintre: 
  • Pe de-o parte: consumatori = orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;
  • Pe de cealaltă parte: instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor;
 • Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit;
 • Creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;
 • Consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea dării în plată;
 • Este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.

IV

Legiuitorul a stabilit faptul că, echilibrarea și continuarea contractului de credit sunt prioritare. Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilității vădite a continuării sale.

V

Prezumţiile instituite în favoarea consumatorilor au caracter absolut. Creditorul care formulează contestaţie, conform art. 7 din Legea nr. 77/2016, are obligaţia de a dovedi omisiunea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată, prevăzute la art. 4 alin. (l) lit. a) - d), neavând dreptul să răstoarne prezumția impreviziunii dacă debitorul îndeplinește condițiile legale privind pragurile valorice descrise mai sus. 

VI

Prima zi de convocare a creditorului la notarul public prin notificarea formulată de debitor nu poate fi stabilită într-un un termen mai scurt de 30 de zile libere și nici mai lung de 90 de zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară, demarată de un creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia, îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. 


Cele două date diferite, inclusiv intervalul orar, trebuie alese de debitor cu atenție, deoarece neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunțarea la notificarea de dare în plată și părțile vor fi repuse de drept în situația anterioară.


Notificare trebuie transmisă creditorului de către debitor, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, debitorul fiind cel care alege notarul public unde invită creditorul să se prezinte, precum și datele calendaristice în care creditorul să se prezinte.

VII

Un alt beneficiu adus debitorilor prin noile modificări legislative este interzicerea înscrierilor, pe perioada notificării, precum și pe perioada soluționării eventualelor contestații sau cereri în constatare prevăzute de Legea nr. 77/2016, în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanți sau rău-platnici, pe seama debitorului care a efectuat notificarea prevăzută de legislația dării în plată, indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din inițiativa creditorului sau a unei autorități centrale sau locale.

VIII

De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat, suspendarea menținându-se până la soluționarea definitivă a eventualei contestații formulate de creditor.

IX

Noile modificări legislative instituie o prezumție a impreviziunii și în cazul datornicilor care au pierdut dreptul de proprietate asupra locuinței achiziționate cu creditul obținut de la bancă sau cu care au garantat plata respectivului împrumut. 


Astfel, conform art. 8 alin. (5) al Legii nr. 77/2016, se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Și această prezumție are caracter absolut. 


În cazul în care creditorul nu dă curs notificării trimise de debitor, legiuitorul recunoaște dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit, și consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. 

X

Toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului, se suportă de către debitor, astfel cum era prevăzut și anterior adoptării Legii nr. 52/2020, însă noul act normativ sus-menționat precizează expres faptul că, în cazul admiterii contestației creditorului prin hotărâre definitivă, penalitățile și orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificării prevăzute de Legea nr. 77/2016, vor putea fi pretinse doar dacă creditorul contestator probează că debitorul a fost de rea-credință la depunerea notificării.

Pentru a beneficia de noile modificări legislative privind darea în plată reglementată de Legea nr. 77/2016, este necesar ca debitorii să trimită creditorilor notificări de dare în plată argumentate, urmate de eventuale acțiuni în instanță sau să renegocieze adaptarea contractelor încheiate, cazuri în care consultanța juridică adecvată poate fi esențială pentru stingerea cu succes a datoriilor din contractele de credit.